Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Občanské právo

 Odpovědi 71 - 80 z celkem 271
Strana:    ««  «  5  6  7  8  9  10  11  »  »» 
Dotaz z 27.01.2010 18:46
Dobrý den chtel bych poradit zda má dohoda o majetkovém vrovnání manželů bez ověření podpisů nějákou váhu?Manželka odmítá jít na ověření tak jsme to jen podesali mezi sebou.
Odpověď z 01.02.2010 15:36
Dobrý den,
omlouváme se, Váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku. Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Odpověděla:
Bc. Lenka Daňhová
Dotaz z 12.01.2010 11:17
Dobrý den,
mám dotaz ohledně vypořádání dědictví. Jsme 4 sourozenci a po otci jsme zdědili dům. Jaké poplatky je nutné zaplatit, pokud bychom dům dali přepsat na 1 z nás buď jako dar a nebo by se on s ostatními finančně vypořádal? Je nutné platit daň z převodu nemovitostí, darovací daň popř jiné?
Děkuji za odpověď! EW
Odpověď z 14.01.2010 10:57
Dobrý den,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku. Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Odpověděla:
Ivana Součková, DiS.
poradce občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dotaz z 06.01.2010 14:23
Dobrý den,
V roce 2006 jsem se odstěhoval od bývalé družky k rodičům, s nyní sedmiletou dcerou, kterou mám ve střídavé péči. V jejich místě bydliště mám nahlášen trvalý pobyt od roku 1994. Rodiče bydlí v rodinném domku, který byl otci přidělen jako služební byt. V letošním roce otec odchází do starobního důchodu a s matkou se hodlají odstěhovat ze služebního domu do rodinného domku, který mají v osobním vlastnictví. Dcera navštěvuje základní školu v nedaleké obci, pro není možné se stěhovat s rodiči do nového bytu. Mám nějaká práva zůstat v tomto služebním rodinném domku a pokračovat v nájmu, či mám jiná prává související s mým trvalým pobytem? Děkuji za pomoc.
Odpověď z 07.01.2010 15:45
Vážený pane,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku.
Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice
Dotaz z 03.01.2010 14:23
Dobrý den, prosím o radu, jak se mohu bránit, jestliže obec prodá sousedovi část obecního pozemku, který 40 let slouží jako společný příjezd ke 3 parcelám, z nichž jednu vlastním. Jiný přístup na parcelu nemám, protože zmíněný příjezd vede přes můstek přes potok a okolní terén neumožňuje zbudování nového příjezdu (zbylé pozemky jsou v soukromém vlastnictví). Stávající příjezd není v katastru vyznačen jako cesta, ani zde není žádné věcné břemeno práva chůze nebo vjezdu. Může mi obec prodejem pozemku zamezit přístup na moji parcelu?
Děkuji za odpověď
Soňa Hornová
Odpověď z 10.01.2010 22:25
Dobrý den,
Někdy se stane, že člověk nemá, jak by se dostal ke svému pozemku. Prostě k ní nevede jiná přístupová cesta, než přes sousedův pozemek. Samozřejmě nejjednodušší situace je, že se se sousedem dohodnete, smlouvou a touto bude zřízeno věcné břemeno (např. právo přechodu, právo průjezdu přes pozemek).
Někdy však majitel pozemku nesouhlasí - není s ním dohoda. Na tuto situaci pamatuje občanský zákoník v §151. Umožňuje, aby se osoba obrátila na soud a žádala, aby rozhodlo o zřízení tzv. nezbytné cesty.

Vzor Vám zde přikládám:
Smlouva o zřízení služebnosti stezky


Vlastník služebné (zatížené) nemovitosti (povinný)

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)
Vlastník oprávněné (panující) nemovitosti (oprávněný)

…………………………………… (jméno a příjmení, nebo název/obchodní firma)

…………………………………… (bydliště, nebo sídlo)

…………………………………… (rodné číslo/číslo OP, nebo IČO)Čl. 1

Zatížená (služebná) nemovitost

Povinný je vlastníkem pozemku p.č. ……, který je zapsaný v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v ………… na LV č. …, katastrální území …………, obec ………….

Čl. 2

Oprávněná (panující) nemovitost


Oprávněný je vlastníkem pozemku p.č. ……, který je zapsaný v Katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v ………… na LV č. …, katastrální území …………, obec ………….


Čl. 3

Zřízení služebnosti (věcného břemene)
Vlastník zatížené nemovitosti zřizuje ve prospěch vlastníka oprávněné nemovitosti a jeho právních nástupců služebnost (věcné břemeno) stezky přes pozemek uvedený v čl. 1 této smlouvy.

Oprávněný právo odpovídající služebnosti (věcnému břemenu) přijímá a povinný je povinen výkon tohoto práva trpět.


čl. 4

Rozsah služebnosti (věcného břemene)

Rozsah služebnosti (věcného břemene) je vyznačen na geometrickém plánu č. ………… ze dne ………, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Služebnost (věcné břemeno) stezky dává právo po ní chodit nebo se po ní dopravovat lidskou silou a právo, aby po stezce k oprávněné osobě jiní přicházeli a odcházeli nebo se lidskou silou dopravovali. Služebnost (věcné břemeno) stezky neobsahuje právo dát se nosit zvířaty a vláčet po služebném (zatíženém) pozemku břemena.


Čl. 5

Stane-li se stezka bez zavinění oprávněného neschůdnou, je vlastník služebného (zatíženého) pozemku povinen umožnit průchod přes jinou část svého pozemku, než bude stezka uvedena v předešlý stav.

Čl. 6

Hodnota služebnosti (věcného břemene)

Služebnost (věcné břemeno) se zřizuje bezplatně. Oceňuje se na 10.000 Kč (pětinásobek ročního plnění 2.000 Kč).


Čl. 7

Závěrečná ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že jim není známa žádná skutečnost bránící uzavření této smlouvy, s jejím obsahem souhlasí a na znamení toho připojují své podpisy.

Smlouva je sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom, čtyři jsou určeny pro katastrální úřad.


Čl. 8

Intabulační doložka

Na základě této smlouvy lze vklad do katastru nemovitostí zapsat pro k.ú. ………, u Katastrálního úřadu v ……………… takto:

V části C LV č. … :
Věcné břemeno stezky pro ……………
Ostatní části beze změny.V části B1 LV č. … :
Věcné břemeno stezky, povinnost k ……………
Ostatní části beze změny.

V ………… dne …………..Podpisy: ……………………… ………………………

(oprávněný) (povinný)Přeji Vám mnoho štěstí v řešení Vaší situace.

odpověděla:
Bc. Lenka Daňhová
Poradkyně Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.


Dotaz z 28.12.2009 11:08
Text Vašeho dotazuDobrý den,máme u nás v baráku problém se sousedem nad námy.Není dne,kdy by nedělal kravál.Dělá ho hlavně se svým psem.Místo aby s nim šel blbnout ven,tak to dělá doma.Jeho přítelkyně chodí doma bezohledně na podpatku a to je taky hodně slyšet.Na naši upozornění reaguje slovy-Není 22:00.Takže už nám po pár letech opravdu dochází trpělivost.Mohli by ste nám prosim poradit,jak dosáhnout klidu nad námy ?Může si soused pořídit psa bez svolení sousedů?
Odpověď z 03.01.2010 17:20
Dobrý den,
z Vašeho dotazu je patrné, že Vás jednání souseda velice znepokojuje a že ste se již pokusili na jeho chování upozornit.
§127 Občanského zákoníku, v platném znění říká: Vlastník věci se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím by vážně ohrožoval výkon jeho práv.
Listina základních práv a svobod čl. 11: Vlastnictví zavazuje.

Vlastnictví nesmí být zneužito na újmu práv druhého. Vlastník věci nesmí nad míru přiměřenou obtěžovat prachem, hlukem...

Co můžete proti zásahu do svých práv udělat:
1. § 6 občanského zákoníku svépomoc - souseda upozornit - osobně, vyvěšením ve veřejných prostorech - možná nejste sami, kdo je takto obtěžován.
Občanští poradci v těchto případech často nabádají své klienty k napsání dopisu, který může být i jako důkazní prostředek, že jste se snažili vyřešit vše smírnou cestou. Tento dopis je složen ze tří částí: do prvé části popíšete stav, který byl, když jste nebyli obtěžování hlukem; do sruhé části popíšete současný stav - co Vám působí těžkosti, jak to na Vás působí...; do třetí části dopisu napíšete možnosti řešení - jak vše by mělo probíhat, aby bylo vše ke spokojenosti všech zúčastněných stran. Důležité je, aby dopis nebyl útočný - zaměřit se spíše na hluk a co ho způsobuje. Na konec dopisu napiště termín, do kdy budete čekat na odpověď - zpravidla 14 dní se sdělením, že pokud neobdržíte odpověď s možným řešením, budete podnikat další právní kroky.
2. Nevím zda bydlíte v domě, který někomu patří, nebo jste společenství vlastníků, družstvo...druhým krokem bude jednání ústní i písemné s vedením.
3. Podle § 5 Obč. zákoníku: Došlo-li ke zřejmému zásahu do pokojného stavu, lze se domáhat ochrany u příslušného orgánu státní správy. V případě sousedských práv bude tímto orgánem obecní úřad, na jehož území k zásahu do pokojného stavu došlo.
4. Posledním řešením je domoci se práva soudní cestou - podáním žaloby, ve které budete navrhovat vyslovení rozsudku, který stanoví sousedovi povinnost zdržet se rušení vlastnických práv žalobce spočívající v obtěžování hlukem.

K Vaší posledení otázce: soused se Vás zajisté ptát nemusí - ale je potřeba, aby jeho vlatnictví nenarušovalo Vaše vlastnictví.

Odppvěděla:
Bc. Lenka Daňhová
poradkyně Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dotaz z 26.11.2009 00:29
dobrý den,mám jeden dotaz.Bývalý přítel s kterým již 4 roky nežiji ve společné domácnosti a otec mého dítětě nečekaně zemřel.Ráda bych se zeptala jak je to s odmítnutím dědictví,vím že žádný majetek neměl pouze zůstaly dluhy v řádech 100 tisíců,zajímalo by mě zdali tyto dluhy jsou převeditelné na děti a pokud ano jak odmítnout jako zákonný zastupce syna dědictví.Syn je mentálně postižený a nerada aby musel jednou platit dluhy za svého otce.Děkuji
Odpověď z 27.11.2009 12:03
Vážená paní,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku.
Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice

Dotaz z 26.11.2009 00:29
dobrý den,mám jeden dotaz.Bývalý přítel s kterým již 4 roky nežiji ve společné domácnosti a otec mého dítětě nečekaně zemřel.Ráda bych se zeptala jak je to s odmítnutím dědictví,vím že žádný majetek neměl pouze zůstaly dluhy v řádech 100 tisíců,zajímalo by mě zdali tyto dluhy jsou převeditelné na děti a pokud ano jak odmítnout jako zákonný zastupce syna dědictví.Syn je mentálně postižený a nerada aby musel jednou platit dluhy za svého otce.Děkuji
Odpověď z 27.11.2009 12:42
Dobrý den,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku. Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Odpověděla:
Bc. Lenka Daňhová
poradce občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dotaz z 18.11.2009 09:56
Dobrý den.chtěla jsem se zeptat bydlím v pronajatém bytě byl vybavený dcera bydlí u mě a má exekuci muže exekutor zabavit i věci majitele ktery mame sepsané v náj. smlouvě? děkuji solarova
Odpověď z 23.11.2009 08:47
Paní Solarová,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku.
Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice

Dotaz z 15.11.2009 13:19
Dobrý den,chtěla jsem se zeptat,jak by to bylo v dané situaci.V době manželství muž zdědil dům a byt,dům prodává.Notářka mu řekla,že v případě rozvodu manželka nemá nárok na jeho majetek,který zdědil.Z předešlého manželství má dceru a se mnou také dceru.Ty mají nárok?Děkuji za odpověď.
Odpověď z 16.11.2009 12:25
Dobrý den,
omlouváme se, váš dotaz nespadá do agendy této webové poradny, která je primárně zaměřena na diskriminační a lidskoprávní problematiku. Doporučujeme vám pokusit se vyhledat odpověď buď v archivu poradny dle jednotlivých oblastí v sekci „Odpovědi“ či prostřednictvím vyhledávače v dotazech a odpovědích na těchto stránkách, nebo se můžete obrátit přímo na pracovníky poradny. Provozní dobu a kontakty najdete v levém menu.

Odpověděla:
Ivana Součková, DiS.
poradce Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.
Dotaz z 14.11.2009 22:04
Dobrý den !

Dovoluji si obrátit se na Vás s následujícím problémem. Shromáždění společenství vlastníků v panelovém domě většinovým hlasováním ( nejedná se o 100% souhlas ) rozhodlo o opravě panelového domu v rozsahu seznamu oprav, část A, programu na podporu oprav " Nový panel " a pověřilo výbor jednáním o zajištění tepelného auditu, projektu, jednáním o úvěru, atd. Seznam osob souhlasících s touto záležitostí je nadepsán " My, níže uvedení uživatelé bytů...." a jsou v něm podepsány nejméně dvě osoby, které ke dni podpisu nebyly vlastníky ani spoluvlastníky bytové jednotky. Většinovým vlastníkem v tomto domě je město Suchdol nad Lužnicí.
OTÁZKY :
- je pro mě takové hlasování zavazující k vydání souhlasu se zástavou bytové jednotky k zajištění úvěru ?
- je formálně nesprávný nadpis písemnosti důvodem její neplatnosti ?
- lze jednání osob, které nemají právo hlasovat a jsou v této listině podepsány, považovat za podvodné ?
- lze takovou listinu považovat za " veřejnou listinu "?
- lze použití takové listiny při žádosti o úvěr považovat za pokus o úvěrový podvod ?

Dále pokud bude tento projekt realizován - konkrétně zateplení neprůsvitného obvodového pláště domu ( obložení vnější stěny izolačním materiálem o síle cca 12 cm ) - dojde tím ke zmenšení podlahové plochy mého balkonu o cca 0.15 metru čtverečního. Tento balkon je v kupní smlouvě definován jako součást bytové jednotky a je zde uvedena konkrétní plocha. V žádném případě se nejedná o prostor společný.
OTÁZKY :
- může vůbec shromáždění rozhodnout hlasováním o tom, že bude realizovat opravy, v jejichž důsledku bude reálně a nevratně zmenšena plocha bytové jednotky, která je v mém osobním vlastnictví ?
- jsem v takovém případě účastníkem stavebního řízení ( bytová jednotka, která sousedí s mým balkonem je právě ve vlastnictví města a lze celkem důvodně předpokládat, že stavební řízení v této věci proběhne rychle, tiše a s vyloučením veřejnosti... )
- pokud nejsem ochoten poskytnout 0.15 metru čtverečního svého osobního vlastnictví na zateplení domu - sousedního bytu - jak mám v této věci postupovat ?
- lze následné komplikace - nekompletní zateplení domu, -> nesplnění podmínek pro získání dotací na krytí úroků z úvěru atd. považovat za škodu, kterou jsem svým nesouhlasem způsobil společenství vlastníků ?
- lze v postupu shromáždění vlastníků případně výboru společenství spatřovat nějaký trestný čin, či pokus nebo přípravu ( neoprávněný zásah do práva k domu a bytu ) ??
- pokud dojde k zahájení stavebních prací, lze se k ochraně tohoto osobního vlastnictví reálně domáhat u soudu předběžného opatření k zastavení stavebních prací a změně postupu a to na náklady toho, kdo toto vlastnictví ohrožuje ( stavební firma, správce nebo statutární zástupce společenství ) ?

Děkuji Vám za odpověď

J.Š.
Odpověď z 16.11.2009 16:40
Dobrý den, vážený pane,
abych Vám mohla podat správné informace, potřebovala bych znát více informací od Vás. Píšete, že na shromáždění společenství vlastníků bytových jednotek došlo k podepsání nějaké listiny, předpokládám, že v listině je jasně stanoveno, s čím souhlasíte a pokud jste ji podepsal, měla by pro Vás být závazná. Nevím, jak jste došel k závěru, že osoby, které se shromáždění účastnily, neměly vlastnická práva k bytu a tudíž jsou jejich podpisy neplatné. Domnívám se, že z podstaty názvu shromáždění, jasně vyplývá, že se jedná o shromáždění vlastníků. Také předpokládám, že formální stránka listiny není vždy důležitá, důležitý je většinou obsah. Pokud se domníváte, že společenství se chystá provést nějaký podvod, či jej už provedlo v souvislosti s žádostí o úvěr, doporučuji se obrátit na Policii ČR a podat trestní oznámení. Pro rozhodování shromáždění o moderznizaci, rekonstrukci, stavebních úpravách či oprav společných částí domů, jsou třeba 3/4 všech hlasů společenství (nemusí tedy být 100% souhlas). Co se týká zástavního práva, společenství nemůže uzavřít smlouvu o zástavním právu bez souhlasu vlastníka této jednotky. K zateplení Vám mohu sdělit jen toto: je i ve Vašem zájmu zvyšovat hodnotu svého majetku a to na úkor 15 cm zmenšení Vaší plochy. Domnívám se, že pokud by pouze Vaše část nebyla zateplena, mohl byste tím způsobit škodu ostatním majitelům jednotek. Pokud se zateplením nesouhlasíte, doporučuji se obrátit k soudu ještě před započetím stavebních úprav, aby nedošlo ke zbytečným ztrátám, které byste nakonec i vy jako člen společenství musel hradit. Neznám stanovy Vašeho společenství a tak jsem Vám mohla poskytnout jen velmi základní informace, pro další postup, doporučuji pročíst stanovy a dále postupovat až podle nich. Doufám, že jsem vše vysvětlila jasně a dostatečně a přeji Vám mnoho úspěchů v řešení Vaší situace.

Odpověděla:
Ivana Součková, DiS.
poradce Občanské poradny při Jihočeské rozvojové o.p.s.

Strana:    ««  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Červenec 2022
     1  2  3 
 9  10 
 13  14  15  16  17 
 19  20  21  22  23  24 
 25  27  28  29  30  31 
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz