Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Bytová oblast

 Odpovědi 1 - 10 z celkem 61
Strana:    1  2  3  4  »  »» 
Dotaz z 07.06.2022 19:34
Dobrý den, mám problém s pronajímatelem bytu.Bohuzel jsem se nastehovala do pronajmu,kde jsem posleze zjistila,ze v byte jsou stenice.Ja porizovala novy nabytek do celeho bytu,s pronajimatelem jsme to vzdy resili,ale pokud se uz problem opakoval po nekolikate davala od toho ruce pryc.Vyskytli se tam i svaby, plisen byla neustale.Vystehpvala jsem se z bytu a veskery nabytek jsem tam ponechala.Dluzna castka ,ktera byla na najmu sla z kauce a z vyuctovani sluzeb,.mela jsem obdrzet vyuctovani za minuly rok,ale bohuzel neobdrzela i po nekolika urgencich.Dokonce ho pronajimatelka zaslala na urad i s dopisem,kde mne tedy jiste spini.Mam cely byt zdokumentovan,veskere doklady o koupi,pronajimatelka po mne chtela jeste zbyvajici cast najmu.Nalehala pokud nepodepisi protokol neukonci mi smlouvu.Prosim jak mam postupovat abych dostala vyuctovani,abych mohla zadat proplaceni veci?Jiz je to delsi dobu,tedy jiz rok.Ale opravdu jeji chovani a urazeni me osoby ,uz je moc.dekuji
Odpověď z 08.06.2022 15:07
Vážená paní,

na Váš dotaz lze odpovědět pouze obecně, protože z něj nevyplývá, zda byla nájemní smlouva skutečně ukončena, a pokud ano, tak jakým způsobem – tedy zda jste byt pouze fakticky opustila, nebo zda jste podala řádnou výpověď. Stejně tak není k dispozici nájemní smlouva, ze které by mělo být zřejmé, jak byla platba záloh za služby sjednána.

Za předpokladu, že se jednalo o byt v bytovém domě, vztahuje se na nájemní vztah kromě občanského zákoníku i zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty (zákon o službách).

Podle uvedeného zákona je pronajímatel je s nájemcem povinen písemně sjednat zúčtovací období, které je nejvýše dvanáctiměsíční. Pronajímatel překládá vyúčtování nejpozději 4 měsíce po skončení sjednaného zúčtovacího období.

V předloženém vyúčtování musí pronajímatel uvést skutečnou výši nákladů na služby v členění podle poskytovaných služeb se všemi potřebnými náležitostmi, včetně uvedení celkové výše přijatých měsíčních záloh za služby tak, aby výše případných rozdílů ve vyúčtování byla zřejmá a kontrolovatelná z hlediska způsobů a pravidel sjednaných pro rozúčtování.

Pokud pronajímatel neposkytl do 4 měsíců po skončení sjednaného zúčtovacího období nájemci vyúčtování, náleží nájemci uhrazení zákonné smluvní pokuty, která je vymezena v ustanovení § 13 zákona o službách. Její výše činí 100 Kč za každý den prodlení.
Upozorňuji, že platba za služby se nevyúčtovává v případě, že je sjednaná paušálem.

Pokud Vám pronajímatel vyúčtování za žádné zúčtovací období nepředložil, můžete se splnění této povinnosti domáhat žalobou na předložení řádného vyúčtování. Poté, co Vám bude vyúčtování předloženo, můžete se následně domáhat případných přeplatků vyplývajících z těchto vyúčtování.

Co se týče věcí, které jste v pronajatém bytě zanechala, tak je třeba uvést, že pronajímatel není, pokud mezi vámi nebylo sjednáno něco jiného, tyto věci povinen odkoupit (poskytnout za ně náhradu).

Podle § 2296 občanského zákoníku je povinností pronajímatele se o věci ponechané v bytě ve prospěch nájemce a na jeho účet postarat. To znamená, že by Vás pronajímatel měl vyzvat, abyste si věci v přiměřené lhůtě vyzvedla. Pokud tak neučiníte, může je na Vaše náklady nechat uskladnit, případně je prodat. Znovu tak opakuji, že pokud se na tom nedohodnete, není pronajímatel povinen nábytek zanechaný v bytě hradit.

Vzhledem ke složitosti věci a nedostatku informací Vám doporučuji sjednat si osobní schůzku.

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská


Dotaz z 02.09.2021 18:53
Dobrý den, paní pronajímatelka se domnívá, že nemám platnou nájemní smlouvu a osobně ústně mě upozornila, že mě plánuje vystěhovat protiprávně, buď sama a nebo nějakou třetí osobou.

Chtěl bych se zeptat a poradit, jak danou situaci řešit, aby nedošlo k tomu čím mi vyhrožuje?

Moc děkuji za vaší odpověď.
Odpověď z 06.09.2021 14:37
Dobrý den,

bohužel mi není zřejmé na základě čeho se pronajímatelka domnívá, že nemáte platnou nájemní smlouvu. Proto si Vás dovoluji informovat o povinných náležitostech nájemní smlouvy a možnostech skončení nájmu. Ze smlouvy musí být patrné, že se pronajímá byt, dům jakožto předmět nájmu a že se za pronájem něco platí. Pokud si strany neujednají dobu trvání nájmu, platí, že smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Nájem končí dohodou smluvních stran, výpovědí jedné ze stran či v případě nájmu na dobu určitou uplynutím doby, na kterou byl sjednán. V den skončení nájmu, nebylo-li ujednáno mezi stranami jinak, je nájemce povinen byt vyklidit a předat pronajímateli. V případě, že nájemce užívá byt po skončení nájmu, užívá ho neoprávněně bez právního titulu. I přes skutečnost, že nájemce nemá právní titul k užívání předmětu nájmu, není pronajímatel oprávněn do předmětu nájmu vstoupit a vyklidit věci nájemce a je zde potřeba soudní rozhodnutí.

Pro bližší informace týkající se Vašeho případu využijete prosím telefonickou konzultaci na čísle: 774 110 124 nebo 380 727 600. Na poradnu se můžete obrátit i na e-mailu: pravni.poradenstvi@krumlov.cz, kde můžete Váš případ blíže specifikovat nebo osobně na některé z našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 17.02.2021 13:42
Zamrzl mi privod vody do pronajateho bytu.rozmrazila jsem to ale od te doby 3 dny netece tepla voda.dnes prijde plynar zprovoznit kotel pry je tam ucpany filtr od te vody ktera pak tekla spinava.kdo hradi a zaplati tu opravu? Ja najemce? Nebo majitel bytu?A jeste kdo hradi REVIZI KOTLE?DEKUJI JUNGOVA JANA
Odpověď z 17.02.2021 15:41
Dobrý den,
Váš opakující se dotaz byl již jednou zodpovězen. Prosím o přečtení předešlého dotazu.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 17.02.2021 13:42
Zamrzl mi privod vody do pronajateho bytu.rozmrazila jsem to ale od te doby 3 dny netece tepla voda.dnes prijde plynar zprovoznit kotel pry je tam ucpany filtr od te vody ktera pak tekla spinava.kdo hradi a zaplati tu opravu? Ja najemce? Nebo majitel bytu?A jeste kdo hradi REVIZI KOTLE?DEKUJI JUNGOVA JANA
Odpověď z 17.02.2021 15:37
Dobrý den, paní Jungová,

běžnou údržbu bytu a drobné opravy související s užíváním bytu provádí a hradí nájemce bytu. Přičemž co se myslí běžnou údržbou bytu a drobných oprav týče upravuje nařízení vlády č. 308/2015 Sb. Roli hraje samozřejmě i celková částka vynaložená na opravy v jednom roce. Dle předmětného nařízení patří mezi běžnou údržbu, k níž je povinen nájemce i kontroly a revize určitých zařízení. Rozhodující je zda máte péči o byt sjednanou v nájemní smlouvě, kdy je možné péči o byt dohodnout odlišně o výše uvedeného nařízení. Pokud dohodu upravující povinnosti nájemce a pronajímatele neobsahuje údržbu bytu a drobné opravy je nutné se řídit platnou právní úpravou.

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 16.02.2021 12:40
Dobrý den. V nájemní smlouvě mám napsáno 7000,- měsíčně za nájem ale musím platit 14000, takže jako matka samoživitelka nemám skoro žádný nárok na příspěvek na bydlení. Jak se můžu bránit, když se můžu jinak vystěhovat, když nebudu souhlasit?
Odpověď z 17.02.2021 13:58
Dobrý den,

v nájemní smlouvě musí být vždy sjednána výše nájmu a jeho splatnost, úprava plateb za služby a vymezení doby nájmu. Ve vašem případě je tedy důležité zda nájem činí 7.000 včetně s poplatky za užívání bytu a jak je to s energiemi atd. Z obsahu Vašeho sdělení mi bohužel není zřejmé co je součástí Vaší nájemní smlouvy a na základě jakého právního titulu platíte dvojnásobnou výši sjednaného nájmu.

Pokud došlo nyní ke zvýšení nájmu, je rozhodující zda máte pronajatý byt na dobu určitou, či neurčitou. U nájemní smlouvy na dobu určitou obnovujete a sepisujete vždy novou. Je tedy na pronajímateli, jakou částku nájmu navrhne a nový nájem v tomto případě nepodléhá žádnému omezení. U smluv na dobu neurčitou lze zvyšování nájemného domluvit předem ve smlouvě, nebo i později prostřednictvím dodatku. V případě potřeby využijete telefonickou konzultaci na čísle: 774 110 124 (platí pro všechny pobočky) nebo 380 727 600 (pouze hlavní sídlo poradny v Českém Krumlově v provozních hodinách českokrumlovské poradny, tj. všední dny, kromě středy). Na poradnu se můžete obrátit i na e-mailu pravni.poradenstvi@krumlov.cz nebo osobně na některé z
našich poboček (viz http://poradna.krumlov.cz/w/pobocky-provozni-doba-30/).

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 12.02.2021 10:23
Dobrý den, jsem menšinovým vlastníkem domu, z tohoto titulu mám uzavřenou smlouvu s majoritním vlastníkem o bezplatném, doživotním užívání jednoho patra tohoto domu. Co se stane v případě, že se majoritní vlastník rozhodne dům prodat??? Děkuji Iveta
Odpověď z 15.02.2021 08:59
Dobrý den,
u spoluvlastnictví platí, že každý spoluvlastník je úplným vlastníkem svého podílu, přičemž podíl vyjadřuje míru účasti každého spoluvlastníka na právech a povinnostech vyplývajících ze spoluvlastnictví. O správě společné věci se rozhoduje podle velikosti podílů. Dovoluji si proto upozornit, že pokud bylo užívání domu upraveno mezi majoritním spoluvlastníkem a Vámi, jakožto menšinovým vlastníkem dohodou o užívání věci odlišně, tato dohoda se může vztahovat i na nového vlastníka. Přičemž nový vlastník nemusí vaši předchozí dohodu akceptovat, vždy je rozhodující co je obsahem předmětné smlouvy.

Za Bezplatnou poradnu mez §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 28.12.2010 10:00
Dobrý den,po smrti babičky zdědil dům můj otec s podmínkou ( v závěti), že 2 roky po babiččině smrti má její syn ( otcův bratr) možnost v domě bydlet. Tato doba uplynula před více než půl rokem, a strýc se odmítá vystěhovat. Dům je ve vlastnictví mého otce, strýc neplatí nájem, jen 500 kč na elektřinu. Neplatí ani dřevo a uhlí, kterým topím, nepomáhá při opravách,údržbě domu. Obývá dolní patro, které chci rekonstruovat, ale on o stěhování nechce slyšet. Nabídli jsme mu, že najdeme podnájem, ale žádost leží několik měsíců na stole tak, jak jsme mu ji dali. Bohužel zde má trvalé bydliště. Dá se nějak tento člověk vystěhovat? Už jsem z toho zoufalá. Dohoda není možná. Odmítá to řešit, platit...Děkuji za radu.
Odpověď z 04.01.2011 11:14
Vážená paní,
nejlepší je začít tím, že písemně vyzvete strýce, aby začal platit nájemné, přispíval na otop a staral se o domácnost. Pokud nebude reagovat, může majitel nemovitosti podat k příslušnému soudu (okresnímu nebo obvodnímu) žalobu na vystěhování s přivolením soudu. Jde o to, že strýc nemá nájemní smlouvu ani užívací právo k nemovitosti. To mu zaniklo s závětí.
Proto může váš otec podat na soud návrh na vystěhování. Na základě tohoto pak můžete podat žádost na zrušení trvalého bydliště. Trvalé bydliště má pouze evidenční charakter, proto dle něho nemá váš strýc právo na nájem či podnájem nemovitosti.
Soudní poplatek se v tomto případě hradí dle platného sazebníku.
Za ICOS Český Krumlov, o.s. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice
Dotaz z 20.12.2010 16:30
Dobrý den, odeslali jsme majiteli bytu výpoved z nájmu doporučeným dopisem, který ale nepřevzal a zaslal zpet. Nyni trva na jiném datu ukončení nájemní smlouvy než která byla sdělena v dopise. Z bytu jsme se již odstehovali a trvale bydliště máme jinde. Majitel vyžaduje placení 3 nájmů dle OZ a navíc placení služeb.
dekuji
Odpověď z 04.01.2011 11:23
Vážený/á,
dle občanského zákoníku musí být výpověď z nájmu sepsána a doručena. Z toho vyplývá, že v tomto směru má majitel pravdu a mělo by se postupovat dle občanského zákoníku. Proto po vás může požadovat nájemné i za dobu kdy už tam nejste. Co se týče plateb, ty by měly být ukončeny v předáváním bytu. Pokud se tak nestalo můžete se obrátit na soud případně na Sdružení na ochranu nájemníků, kteří by vám v tomto mohli pomoci.
Za ICOS Český Krumlov, o.s. Tereza Lysoňková- sociální pracovnice
Dotaz z 16.12.2010 12:12
Dobrý den,
na začátku letošního roku se do našeho domu nastěhovala paní co má velké problémy se sluchem, televizy má zapnutou tak že slyšíme každé slovo, ale naší televizy neslyšíme... Paní bydlí v patře nad námi, ale ve vedlejším bytě. Několikrát jsme ji žádali ať televizy ztišší, vždycky řekla že to udělá, ale druhý den to bylo to samé. Ke všemu její sousedka (paní co bydlí přímo nad námi) si také začala zasilovat televizy, takže už nám nad hlavou "řvou" dvě televize. Jedna sousedka teď svádí na druhou, která má televizy víc nahlas, ale neztlumí jí ani jedna. Za pár dní se nám má narodit miminko, neumím si představit, že v takém hluku může miminko vůbec spát. Můžeme s tím něco udělat? Domovník nám radí ať po 22hod. zavoláme policii, ale miminko chodí spát okolo 18hod. a potom je mi nepřijemná představa, že na někoho volám každý den policii. Děkuji za radu.
Odpověď z 20.12.2010 12:30
Vážení,
tyto problémy by měl řešit domovník případně byste je měli řešit na domovních schůzích. Pravda je v tom, že pokud neruší sousedé po 22 hodině neměla by to policie řešit. Jelikož hlukem budou obě sousedky rušit výchovu nezl. dítěte mohli byste se dle mého soudu na policii obrátit. V zákoně je sice určité hodiny, kdy by měl být hlídán noční klid, ale je jasné, že malé dítě má jiné nároky na klid než ostatní.
Toto je bohužel vše co vám k dané situaci mohu říci.
Za ICOS Český Krumlov, o.s. Bc. Tereza Lysoňková
Dotaz z 09.12.2010 13:42
Dobrý den, asi před čtyřmi lety si moji rodiče nechali v bytě vyměnit stoupačku na odpad, domluvené to bylo i s majitelkou bytu nad námi, ta si to ale na poslední chvíli rozmyslela, rodiče si tedy nechali udělat jen svoji část na vlastní náklady, ted jsem byt zdědila a v místnosti s wc je na stropě neustálé vlhko, plíseň, zřejmě už se jí to tam rozbíjí, informována o tom sousedka byla, viděla to, ale žádná náprava, svůj byt darovala vnučce, takže už není majitelkou a já nevím, za kým jít, na koho se obrátit, nebo ještě zkusit domluvu, děkuji Iva
Odpověď z 13.12.2010 19:26
Paní Ivo,
rozhodně byste v první fázi měla jednat s majitelkou bytu. V tomto případě se jedná o vnučku vaší sousedky. Měla byste jí písemně vyzvat, aby napravila situaci. Pokud to ona neudělá, můžete řešit situaci přes soud a to náhradou škody, kterou vám nefunkční stoupačky způsobily.
Pokud tedy budete něco opravovat tak si vždy uschovejte doklady o tom, kolik jste za opravu zaplatili. Pokud na mimosoudní výzvu nebude majitelka bytu reagovat, bude muset na váš návrh rozhodnout soud, který je místně příslušný. Buď je to okresní nebo městský soud.
Za ICOS Český Krumlov, o.s. Tereza Lysoňková

Strana:    1  2  3  4  5  6  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Září 2023
     2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  13  14  15  17 
 20  21  22  23  24 
 28  29  30  
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz