Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Občanské právo

 Odpovědi 1 - 10 z celkem 284
Strana:    1  2  3  4  »  »» 
Dotaz z 01.06.2023 07:24
Dobrý den, manžel si vzal půjčku bez mého vědomí a chtěla bych se zeptat, jestli je možné zúžením jmění manželů vyvázat ze splacení v případě jeho neschopnosti splácet( že pak nepadne splacení na manželku)
Odpověď z 08.06.2023 13:57
Pokud dluh během manželství převzal jen jeden z manželů, nestáváte se automaticky spoludlužníkem, ale v případě exekuce má věřitel samozřejmě možnost uspokojit svůj nárok ze SJM.

Možnosti exekutora liší podle toho, zda s tímto závazkem druhý manžel souhlasí.

V případě, že jste k tomuto závazku nijak nevyjádřila (nesdělila věřiteli svůj nesouhlas s tímto závazkem), i když o jeho existenci věděla, může exekutor při vymáhání dluhu postihnout veškerý majetek, který tvoří SJM.

Pokud však se závazkem nesouhlasíte, musíte tento svůj nesouhlas sdělit věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co jste se o závazku dozvěděla. Pokud tak učiníte, může exekutor postihnout majetek v SJM pouze do hodnoty vypořádacího podílu dlužného manžela (tzn. do „poloviny“ hodnoty majetku v SJM).

Doporučuji tak, abyste věřitele neprodleně informovala o tom, že smlouva o půjčce byla uzavřena bez Vašeho vědomí, a že s jejím uzavřením nesouhlasíte.

K zúžení SJM v souvislosti s již existujícím dluhem lze uvést následující:

Podle § 710 občanského zákoníku jsou součástí SJM dluhy převzaté za trvání manželství, s výjimkou dluhů, které se týkají výlučného vlastnictví jednoho z manželů , a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku a dále dluhy, které převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Vás by se měl týkat druhý případ, proto stále platí výše uvedené, že je třeba oznámit věřiteli svůj nesouhlas s uzavřením smlouvy. Nesouhlas je třeba zaslat písemně a sdělit v něm, že jste o vzniku a výši dluhu nevěděla.

Co se týče Vámi zamýšleného zúžení společného jmění manželů, platí dle
§ 716 občanského zákoníku, že manželé si mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Ujednají-li si smluvený režim manželé, upraví zpravidla své povinnosti a práva týkající se již existujícího společného jmění. Ujedná-li se pro smluvený režim zpětný účinek, nepřihlíží se k tomu.

Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny, to znamená notářský zápis.

Aby byla úprava SJM účinná vůči třetím osobám (v praxi to bývají většinou věřitelé), je třeba nechat zapsat smlouvu do veřejného seznamu, který vede Notářská komora. Do seznamu se zapisují i změny v režimu SJM, o kterých bylo rozhodnuto soudem.

V každém případě platí, že případné zúžení SJM nemá žádný vliv na právo věřitele uspokojit svou pohledávku případně i ze společného jmění manželů, neboť jakákoli dispozice se společným jměním manželů (ve smyslu změny jeho zákonného rozsahu) se nemůže dotknout práv třetích osob (mimo jiné tedy i věřitelů). To znamená, že takovouto úpravou nelze krátit věřitele, které již Váš manžel má. Úprava režimu SJM se bude vztahovat až na případné dluhy vzniklé v budoucnu.

Společné jmění manželů může být zúženo také rozhodnutím soudu.

Z uvedeného vyplývá, že zúžením SJM nelze eliminovat právo věřitele uspokojit se při exekuci z původního společného jmění. Vyjádřením Vašeho nesouhlasu s uzavřením smlouvy věřiteli je možné dosáhnout pouze toho, aby majetek v SJM byl postižen jen částečně (viz výše).

Vzhledem k poskytnutým informacím je tato odpověď pouze obecná. Doporučuji proto kontaktovat notáře.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 09.03.2023 21:41
Dobrý den s manželem jsme koupili rodinný dům rok před svatbou(na hypotéku)která je psaná pouze na něj.Před koupi domu jsme již spolu žili.Mám nárok na část domu ?Děkuji
Odpověď z 10.03.2023 09:24
Podstatné je, kdo je jako vlastník vedený v katastru nemovitostí. Pokud je to pouze manžel (což předpokládám), jednalo by se o jeho výlučné vlastnictví.

Pro úplnost uvádím, podíl na nemovitosti Vám může manžel darovat, případně můžete notářským zápisem rozšířit společné jmění manželů, které vzniklo uzavřením manželství.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 26.02.2023 19:03
Dobrý den. Chtěla bych se zeptat, zda je možné zvýšit výživné na dceru aniž by musel proběhnout soud. Jen dohoda rodičů a nechat schválit soudem.
Dcera je v pèči jejího otce, bude nastupovat na SŠ a já chci nechat zvednout výživné sama. Měla jsem stanoveno pouze 600 Kč, a dceři jsem kupovala i věci nad rámec výživného. Dost drahé oblečení, kosmetiku. Vím, že 600 Kč je velmi málo, a proto bych ho chtěla sama nechat zvýšit. Otec je z Č.B. já z Jihlavy, proto bych chtěla vědět, jestli jde sepsat jen dohodu, oba jí podepíšeme a zaslat na soud bez schválení, abych nemusela takovou cestu kvůli soudnímu stání. Jsem na rodičovské dovolené a nemůžu se synkem hodně cestovat. Děkuji za odpověď.
Odpověď z 02.03.2023 11:11
Z vašich informací vyplývá, že soudem vám byla určena povinnost hradit výživné na dceru ve výši 600 Kč. Pokud byste se s otcem dcery dohodla, že budete hradit vyšší výživné bez schválení této dohody soudem nebo nového rozhodnutí soudu, jednalo by se o dobrovolné plnění z vaší strany, to znamená plnění, které by otec nemohl vymáhat. Takový stav je na jednu stranu pro vás výhodný, protože pokud nebudete mít na vyšší výživné prostředky, postačí zaplatit výživné určené soudem, tj. 600 Kč. Na druhou stranu to ovšem nebrání otci dcery podat návrh na zvýšení výživného, a to i 3 roky zpětně, přičemž skutečnost, že dobrovolně hradíte vyšší výživné, může být brána jak důkaz toho, že původně stanovené výživné bylo nízké.

Je tak vhodné nechat si schválit uzavřenou dohodu soudem. Dohoda o zvýšení výživného je přílohou návrhu na schválení. Je zřejmé, že i u jednání o schválení dohody bude vyžadována vaše přítomnost, shodně jako při jednání o zvýšení výživného. Doporučuji proto, aby součástí návrhu na schválení dohody byla žádost o provedení vašeho výslechu dožádaným soudem v místě vašeho bydliště, odůvodněná vzdáleností vašeho bydliště a péčí o malé dítě. Důležité je i přiložení veškerých dokladů, včetně potvrzení o výši příjmu.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 23.02.2023 19:44
Dobrý den, když zdědím automaticky byt po rodičích, platí se dědická daň nebo je lepší byt nechat přepsat ještě za života rodičů?
Odpověď z 28.02.2023 13:38
Nabytí dědictví nebo odkazu osvobozeno o daně, stejně tak darování, pokud jste potomek v přímé linii. Z hlediska daňového tak pro vás žádný rozdíl ve způsobu nabytí není. Náklady v případě dědění však představují notářské poplatky, které se vyčíslují dle hodnoty dědictví. Z tohoto důvodu je výhodnější darování.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 09.02.2023 15:47
Když mám pronajatý kus travnatýho pozemku asi 800 m na karavan a není na něm žádná služba ,jako voda , kontejner na odpadky, elektřina , prostě nic tak mám dotaz jestli se na něj vztahuje inflace. Může nám zdražit nájemné o inflaci nebo ne .Děkuji Horáčková.
Odpověď z 13.02.2023 19:27

Vážená paní,

předně pro přesnost upozorňuji, že platba za služby a dodávku energií je odlišná od nájemného. Pokud byste takové služby měla na základě smlouvy k dispozici, hradila byste je (resp. byste je měla hradit) zvlášť, podle skutečné spotřeby a ceny. Skutečnost, že tyto služby poskytována nejsou, nemá sama o sobě na výši nájemného vliv.

Navýšení nájemného o roční míru inflace je občanským zákoníkem upraveno pouze pro nájem bytu. Jsem tak názoru, že kvůli inflaci by Vám pronajímatel mohl zvýšit nájemné za pozemek pouze v případě, že to máte sjednáno v nájemní smlouvě (inflační doložka).

Z dotazu není zřejmé, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. V případě nájemní smlouvy na dobu určitou lze předpokládat, že Vám ji pronajímatel bez dohody na zvýšení nájemného neprodlouží.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 11.10.2022 12:12
dobrý den prosím o radu
vlastním polovinu nemovitosti
druhou polovinu nemovitosti vlastní moje bývalá manželka
jsme rozvedeni 8 roků má svůj vlastní byt
mohu moji polovinu této nemovitosti převést na cizí osobu ?
Odpověď z 15.10.2022 11:19
Ano, svůj podíl můžete bez dalšího prodat. Předkupní právo se v tomto případě neuplatní.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 10.10.2022 07:55
Dobrý den, mám 3 děti, 2 z prvního manželství a jedno z druhého manželství. Tyto děti jsou vlastní, nebo nevlastní sourozenzi? Chtěla jsem se zeptat, jestli po synovi z 2. manželství, který nemá žádné potomky, dědí dcera z 1. manželství? děkuji za odpověď Benešová
Ještě prosím jeden dotaz
Když převedu RD na syna (budu mít věcné břemeno) a on se dostane do exekuce, může mě někdo vystěhovat z RD?
děkuji Benešová
Odpověď z 15.10.2022 10:44
Vážená paní,

nevlastní sourozenec je osoba, která nemá s ostatními sourozenci společného ani jednoho rodiče. Pokud mají děti stejnou matku, jedná se o sourozence vlastní.

Dědění ze zákona, tedy dědění v případě, že není pořízena závěť, upravuje občanský zákoník takto:

• První třída – dědí děti a manžel/ka rovným dílem. Pokud dítě nedědí, jeho právo připadá jeho potencionálním potomkům. Pokud zemřelý nemá děti, dědictví se řídí dle druhé třídy.
• Druhá třída – dědí manžel, rodiče zůstavitele a osoby, které žily se zůstavitelem ve společné domácnosti alespoň jeden rok před jeho smrtí, pečovaly
o společnou domácnost nebo byly na zůstavitele odkázány výživou. Manžel nebo manželka má nárok nejméně na polovinu dědictví, ostatní dědí rovným dílem. Pokud partner zemřelého nebyl jeho manželem/manželkou, nemohou dědit sami ve druhé dědické třídě – pokud není jiný dědic, dědí až ve třetí třídě.
• Třetí třída – dědí rovným dílem sourozenci a osoby, které se zemřelým sdílely domácnost alespoň rok před jeho smrtí, nebo které pečovaly
o společnou domácnost nebo byly na zemřelého odkázány výživou.
U sourozenců přechází dědické právo na jejich děti (ale ne na vnoučata).

Ve vašem případě by tak po synovi z druhého manželství, pokud by neměl děti ani manželku a nesepsal závěť, dědili rodiče. Pokud by nedědili rodiče, dědili by jeho sourozenci, tedy i vaše dcera z prvního manželství.

Na druhý dotaz nelze odpovědět jednoznačně. O tom, zda věcné břemeno váznoucí na nemovité věci rozhoduje soud nebo exekutor. Pokud jsou podmínky pro zánik tohoto práva splněny (§ 336a odst. 2 občanského soudního řádu), uvede exekutor ve výroku usnesení o ceně, že nemovitá věc není zatížena touto závadou, a rozhodne, zda tato závada zaniká s náhradou nebo bez náhrady.

Podmínkou pro rozhodnutí o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni je skutečnost, že věcné břemeno je zcela nepřiměřené výhodě oprávněného, a zároveň toto právo výrazně omezuje možnost prodat nemovitou věc v dražbě. Konkrétně to např. znamená, že byste užívala významnou část domu bez toho, abyste cokoli hradila či prováděla údržbu a opravy, a zároveň by takto zatížená nemovitost nebyla prodejná, protože nabyvatel by ji nemohl užívat.

Lze tak konstatovat, že v případě výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti je možné, že o bydlení přijdete.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská.

.

Dotaz z 28.09.2022 21:57
Dobrý den, jak to chodí v případě, že si třeba jeden z manželů vezme hypoteku pouze na sebe, nemovitost bude pouze jeho. Jak je to pak v případě, že hypo přestane splácet? Půjde banka se splácenim i tak po druhém z manželů nebo ne? Děkuji za odpověď
Odpověď z 07.09.2022 12:31
Hypotéku si může vzít jeden z manželů pouze v případě, že notářským zápisem dojde k zúžení společného jmění manželů. Z notářského zápisu musí vyplývat, že nemovitost bude ve výlučném vlastnictví toho manžela, který o hypotéku žádá.

V případě, že by manžel hypotéku nesplácel, nenastupuje povinnost druhého manžela splácet, protože nemovitost ani hypotéka nejsou součástí společného jmění manželů.

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská


Nejdříve tedy musí mít manzel vyřízené zúžení majetku a pak až žádat o hypotéku nebo musim nejprve podepsat souhlas, že si manzel hypotéku bude brát?Děkuji za odpověď
Odpověď z 05.10.2022 15:46
Dobrý den,

Z Vašeho dotazu není zřejmé, jaký souhlas máte na mysli. Jak je již uvedeno v předchozí odpovědi, bez zúžení společného jmění manžel hypotéku nezíská.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská.


Dotaz z 20.09.2022 15:39
Dobrý den,
v panelovém domě máme nainstalované kamery
(chodby, výtah, kolem domu), každý kdo v domě bydlí má přístup k live záznamu v TV. Například kvůli zlodějům a tak dále.
Doslechla jsem se, že jedna osoba mě vyloženě na kamerách vyhledává a točí si to na své zařízení.
Je to nějak trestné? Je mi to nepříjemné procházet tudy každý den s tímto vědomím.
Děkuji předem za odpověď

S pozdravem
Veronika
Odpověď z 22.09.2022 07:55
Vážená paní,
z Vašeho dotazu vyplývá, že v domě dochází k porušování zákona o ochraně osobních údajů už tím, že k záznamům má přístup příliš široce vymezený okruh osob.
Odkazuji na bod 13 stanovisko č. 1/2016 Úřadu pro ochranu osobních údajů, dle kterého, cituji, „Je nutno určit úzký okruh osob, jež mají k zařízení přístup a jimž jediným jsou známa hesla, dále vymezit případy, kdy tyto osoby mohou k záznamům přistupovat (většinou jen případy podezření z konkrétní trestné činnosti či přestupku a škody na majetku) a stanovit kompetence a postup, jak s nimi mohou nakládat včetně způsobu a dokumentování předání části záznamu dalším osobám (orgánům činným v trestním řízení, obecní policii, pojišťovně). Všechny přístupy k záznamům a operace s kamerovými záznamy musí být evidovány („logovány“), aby bylo zřejmé, kdo, kdy a z jakého důvodu do záznamů nahlížel. Jakýkoliv svévolný přístup ke kamerovému systému a jeho záznamům (a manipulace s nimi) mimo stanovený bezpečnostní režim, bez důvodu prověření konkrétního incidentu, je deliktem podle zákona o ochraně osobních údajů pod pokutou až 5 mil Kč“.
Pokud věc nevyřešíte s SVJ, doporučuji se obrátit s podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Celé stanovisko je dostupné na https://www.sousede.cz/magazin/clanek/kamerovy-system-v-dome-svj-bd/203.

JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 28.08.2022 14:05
Dobrý den, jak to chodí v případě, že si třeba jeden z manželů vezme hypoteku pouze na sebe, nemovitost bude pouze jeho. Jak je to pak v případě, že hypo přestane splácet? Půjde banka se splácenim i tak po druhém z manželů nebo ne? Děkuji za odpověď
Odpověď z 07.09.2022 12:31
Hypotéku si může vzít jeden z manželů pouze v případě, že notářským zápisem dojde k zúžení společného jmění manželů. Z notářského zápisu musí vyplývat, že nemovitost bude ve výlučném vlastnictví toho manžela, který o hypotéku žádá.

V případě, že by manžel hypotéku nesplácel, nenastupuje povinnost druhého manžela splácet, protože nemovitost ani hypotéka nejsou součástí společného jmění manželů.

Za bezplatnou poradnu mezi §§ JUDr. Adéla Kamenská


Strana:    1  2  3  4  5  6  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Červen 2023
    2  3  4 
 9  10 
 16  17  18 
 21  22  23  24  25 
 28  29  30   
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz