Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: Občanské právo

 Odpovědi 1 - 10 z celkem 287
Strana:    1  2  3  4  »  »» 
Dotaz z 20.10.2023 08:37
Dobrý den, zakoupil jsem si přes internet malou želvu. Nebyla levná a nyní jsem zjistil, že jsem měl želvu registrovat. O tomto mě prodávající nepoučil. Bojím se, že dostanu pokutu a chtěl jsem se zeptat jestli mohu pokutu vymáhat od prodejte. D2kuji za informaci Otakar Kučera
Odpověď z 20.10.2023 12:32
Podle § 23b zákona č. 100/2004 Sb. je každý, kdo prodává nebo nabízí k prodeji exemplář podléhající registraci anebo exemplář, na nějž se vztahuje zákaz obchodních činností, povinen opatřit exemplář písemným upozorněním „CITES – povinné doklady“ a prodej uskutečnit jen s příslušným registračním listem a případně i s potvrzením pro komerční použití. Rovněž je povinen písemně informovat kupujícího nebo zájemce o koupi o povinnosti registrovat exemplář o zákazech obchodních činností s exemplářem. To platí obdobně i pro jiné způsoby převodu takového exempláře.

Zveřejnění této informace je povinen zajistit i provozovatel prostředku komunikace na dálku, jehož prostřednictvím se nabízejí k prodeji exempláře (např. internetové obchody). Provozovatel prostředku komunikace na dálku může namísto toho zveřejnit na svém hlavním portálu pouze hlavičku této informace s jejím názvem a logem Ministerstva životního prostředí a CITES, kterou elektronicky propojí na URL této informace na portálu Ministerstva životního prostředí (www.mzp.cz/cites). Se stejnými informacemi bude elektronicky propojeno i každé upozornění „CITES – povinné doklady“, které je povinnou součástí inzerátu podle § 23b odst. 3 zákona č. 100/2004 Sb.

Pokud vás prodejce neinformoval výše uvedeným způsobem o povinnosti registrace, dopustil se sám přestupku.

K dotazu, zda můžete po prodejci požadovat náhradu případně uložené pokuty uvádím, že obecně by toto možné bylo. Nicméně jsem názoru, že při ukládání pokuty je správní orgán povinen přihlédnout i ke skutečnosti, že prodejce porušil svou informační povinnost a zřejmě by i posuzoval, nakolik je povinnost registrace, kterou ukládá zákon, ovlivněna v konkrétním případě neposkytnutím předmětné informace.

Je tak zřejmé, že i výši případné náhrady škody ve výši uložené pokuty by soud posuzoval v těchto intencích.

Na závěr doplňuji, že informace o obchodu s ohroženými druhy lze zjistit na stránkách MŽP https://www.mzp.cz/cz/cites_obchod_ohrozenymi_druhy.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 20.10.2023 08:37
Mám dotaz, ztratila jsem smlouvu o pojištění a požádala o zaslání prostřednictvím e-mailu. Pojišťovna mi napsala e-mail, že se se mnou nebudou bavit, protože jim píši z jiného e-mailu než jaký mají uvedený ve svých podkladech. Ale já jsem zapomněla heslo a nejde mi e-mail obnovit. Můžu takto pojišťovna postupovat? A můžu situaci řešit nějak jinak? Děkuji Soňa
Odpověď z 20.10.2023 09:38
Pojišťovna postupuje správně, tímto postupem chrání především vás. Doporučuji navštívit pobočku pojišťovny, pokud to není možné, tak kontaktovat pojišťovnu telefonicky. E-mailovou adresu je třeba změnit způsobem, který má pojišťovna pro tyto případy nepochybně určený.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 14.10.2023 20:03
Dobrý den,chtěla bych se na vás obrátit s dotazem,jsem majitelka bytu v němž má trvalý pobyt syn,který má dluhy,rychlé půjčky ,které neplatí,v případě ,že spadne do exekuce,týká se to i bytu,jehož majitelkou jsem já?,nebo jen zařízení ,které je jeho?,popřípadě jaké úkony bych měla udělat,abych o byt nepřišla ?děkuji s pozdravem DJ
Odpověď z 20.10.2023 09:24
Pokud se syn ocitne v exekuci, je samozřejmě možné, že v případě exekuce prodejem movitých věcí exekutor půjde zabavovat tyto věci na místo, kde má syn trvalé bydliště (což je, předpokládám, u vás). Návštěva exekutora však není na trvalém bydlišti závislá, může navštívit i místo, kde se dlužník dle informací zdržuje. To znamená, že případné pouhé formální zrušení trvalého bydliště nemusí mít na postup exekutora vliv.
Exekutor může zabavovat majetek, který v obydlí najde, a to na základě vyvratitelné právní domněnky, že vše na adrese, kde povinný (i dočasně) přebývá, je jeho majetkem.
Pokud k takové situaci dojde, musíte exekutorovi prokázat, že věci jsou vaším vlastnictvím. Na prokázání nestačí pouhé tvrzení, ale je třeba je skutečně prokázat, nejlépe příslušnými doklady (faktury, paragony, kupní smlouvy apod.).
Po prokázání vlastnictví máte právo na vyškrtnutí zabavených věcí ze soupisu. O vyškrtnutí rozhoduje usnesením exekutor, který tyto věci zabavil. V případě, že věci nevyškrtne, je třeba obrátit se na soud.
Bytu se exekuce na syna nemůže týkat, protože je ve vašem vlastnictví.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská

Dotaz z 06.09.2023 09:14
Dobrý den, zakoupila jsem synovi chytré hodinky, které si bohužel hned druhý den poškrábal. Asi před týdnem se přestaly nabíjet. Hodinky máme asi půl roku. Uzná mi obchod reklamaci, když jsou hodinky poškrábané? Nebudou chtít mi snížit cenu opravy? Děkuji za informaci a postup řešení. Jana Malinová
Odpověď z 10.09.2023 22:18
Poškrábání hodinek nijak nesouvisí s vadou, pro kterou chcete hodinky reklamovat, stejně tak nemá vliv na cenu opravy. Opravu v záruční době, pokud bude reklamace oprávněná, hradí prodávající.
Z Vašeho dotazu však není zcela jasné, jak dlouho hodinky máte, resp. zda je máte déle než 6 měsíců.

Doba šesti měsíců od převzetí zboží je pro reklamaci důležitá, jelikož platí vyvratitelná domněnka, že zboží mělo vadu již v době převzetí, pokud se projevila právě do oněch šesti měsíců. To znamená, že existence vady se předpokládá již v při zakoupení. Pokud by se prodávající chtěl odpovědnosti zprostit, musel by dokázat, že zboží bylo při převzetí bezvadné a vadu jste způsobila užíváním hodinek.

V případě, že jste hodinky zakoupila před déle než šesti měsíci je na vás, abyste prokázala, že jste vadu nezpůsobila nesprávným zacházením.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 28.08.2023 08:54
Dobrý den, zakoupila jsem si přes internet čistící prostředek na koberec. Přečetla jsem si před použitím návod a prostředek vyzkoušela na malém kousku koberce. Postupovala jsem vše podle návodu, ale prostředek mi koberec zničil. Můžu reklamovat prostředek a chtít náhradu za zničený koberec? Ten nebyl úplně nejlevnější, proto chci situaci nějak řešit. Děkuji za informace Barbora Krátká
Odpověď z 06.09.2023 15:41
Byla-li škoda způsobena vadou výrobku, platí dle ustanovení § 2939 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, že škoda se hradí jen v částce převyšující částku vypočtenou z 500 EUR kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou v den, v němž škoda vznikla. Za škodu je odpovědný výrobce, ev. dovozce výrobku.

Dojde-li ke vzniku škody, který je nižší než uvedených 500 EUR, musíte škodu vymáhat v řízení o náhradě škody dle obecných ustanovení o odpovědnosti za škodu (zejm. § 2910 a § 2913 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník).

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 09.03.2023 21:41
Dobrý den s manželem jsme koupili rodinný dům rok před svatbou(na hypotéku)která je psaná pouze na něj.Před koupi domu jsme již spolu žili.Mám nárok na část domu ?Děkuji
Odpověď z 10.03.2023 09:24
Podstatné je, kdo je jako vlastník vedený v katastru nemovitostí. Pokud je to pouze manžel (což předpokládám), jednalo by se o jeho výlučné vlastnictví.

Pro úplnost uvádím, podíl na nemovitosti Vám může manžel darovat, případně můžete notářským zápisem rozšířit společné jmění manželů, které vzniklo uzavřením manželství.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 23.02.2023 19:44
Dobrý den, když zdědím automaticky byt po rodičích, platí se dědická daň nebo je lepší byt nechat přepsat ještě za života rodičů?
Odpověď z 28.02.2023 13:38
Nabytí dědictví nebo odkazu osvobozeno o daně, stejně tak darování, pokud jste potomek v přímé linii. Z hlediska daňového tak pro vás žádný rozdíl ve způsobu nabytí není. Náklady v případě dědění však představují notářské poplatky, které se vyčíslují dle hodnoty dědictví. Z tohoto důvodu je výhodnější darování.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 09.02.2023 15:47
Když mám pronajatý kus travnatýho pozemku asi 800 m na karavan a není na něm žádná služba ,jako voda , kontejner na odpadky, elektřina , prostě nic tak mám dotaz jestli se na něj vztahuje inflace. Může nám zdražit nájemné o inflaci nebo ne .Děkuji Horáčková.
Odpověď z 13.02.2023 19:27

Vážená paní,

předně pro přesnost upozorňuji, že platba za služby a dodávku energií je odlišná od nájemného. Pokud byste takové služby měla na základě smlouvy k dispozici, hradila byste je (resp. byste je měla hradit) zvlášť, podle skutečné spotřeby a ceny. Skutečnost, že tyto služby poskytována nejsou, nemá sama o sobě na výši nájemného vliv.

Navýšení nájemného o roční míru inflace je občanským zákoníkem upraveno pouze pro nájem bytu. Jsem tak názoru, že kvůli inflaci by Vám pronajímatel mohl zvýšit nájemné za pozemek pouze v případě, že to máte sjednáno v nájemní smlouvě (inflační doložka).

Z dotazu není zřejmé, zda máte smlouvu uzavřenou na dobu určitou nebo neurčitou. V případě nájemní smlouvy na dobu určitou lze předpokládat, že Vám ji pronajímatel bez dohody na zvýšení nájemného neprodlouží.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 11.10.2022 12:12
dobrý den prosím o radu
vlastním polovinu nemovitosti
druhou polovinu nemovitosti vlastní moje bývalá manželka
jsme rozvedeni 8 roků má svůj vlastní byt
mohu moji polovinu této nemovitosti převést na cizí osobu ?
Odpověď z 15.10.2022 11:19
Ano, svůj podíl můžete bez dalšího prodat. Předkupní právo se v tomto případě neuplatní.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 10.10.2022 07:55
Dobrý den, mám 3 děti, 2 z prvního manželství a jedno z druhého manželství. Tyto děti jsou vlastní, nebo nevlastní sourozenzi? Chtěla jsem se zeptat, jestli po synovi z 2. manželství, který nemá žádné potomky, dědí dcera z 1. manželství? děkuji za odpověď Benešová
Ještě prosím jeden dotaz
Když převedu RD na syna (budu mít věcné břemeno) a on se dostane do exekuce, může mě někdo vystěhovat z RD?
děkuji Benešová
Odpověď z 15.10.2022 10:44
Vážená paní,

nevlastní sourozenec je osoba, která nemá s ostatními sourozenci společného ani jednoho rodiče. Pokud mají děti stejnou matku, jedná se o sourozence vlastní.

Dědění ze zákona, tedy dědění v případě, že není pořízena závěť, upravuje občanský zákoník takto:

• První třída – dědí děti a manžel/ka rovným dílem. Pokud dítě nedědí, jeho právo připadá jeho potencionálním potomkům. Pokud zemřelý nemá děti, dědictví se řídí dle druhé třídy.
• Druhá třída – dědí manžel, rodiče zůstavitele a osoby, které žily se zůstavitelem ve společné domácnosti alespoň jeden rok před jeho smrtí, pečovaly
o společnou domácnost nebo byly na zůstavitele odkázány výživou. Manžel nebo manželka má nárok nejméně na polovinu dědictví, ostatní dědí rovným dílem. Pokud partner zemřelého nebyl jeho manželem/manželkou, nemohou dědit sami ve druhé dědické třídě – pokud není jiný dědic, dědí až ve třetí třídě.
• Třetí třída – dědí rovným dílem sourozenci a osoby, které se zemřelým sdílely domácnost alespoň rok před jeho smrtí, nebo které pečovaly
o společnou domácnost nebo byly na zemřelého odkázány výživou.
U sourozenců přechází dědické právo na jejich děti (ale ne na vnoučata).

Ve vašem případě by tak po synovi z druhého manželství, pokud by neměl děti ani manželku a nesepsal závěť, dědili rodiče. Pokud by nedědili rodiče, dědili by jeho sourozenci, tedy i vaše dcera z prvního manželství.

Na druhý dotaz nelze odpovědět jednoznačně. O tom, zda věcné břemeno váznoucí na nemovité věci rozhoduje soud nebo exekutor. Pokud jsou podmínky pro zánik tohoto práva splněny (§ 336a odst. 2 občanského soudního řádu), uvede exekutor ve výroku usnesení o ceně, že nemovitá věc není zatížena touto závadou, a rozhodne, zda tato závada zaniká s náhradou nebo bez náhrady.

Podmínkou pro rozhodnutí o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni je skutečnost, že věcné břemeno je zcela nepřiměřené výhodě oprávněného, a zároveň toto právo výrazně omezuje možnost prodat nemovitou věc v dražbě. Konkrétně to např. znamená, že byste užívala významnou část domu bez toho, abyste cokoli hradila či prováděla údržbu a opravy, a zároveň by takto zatížená nemovitost nebyla prodejná, protože nabyvatel by ji nemohl užívat.

Lze tak konstatovat, že v případě výkonu rozhodnutí prodejem nemovitosti je možné, že o bydlení přijdete.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská.

.


Strana:    1  2  3  4  5  6  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Listopad 2023
   3  4  5 
 6  10  11  12 
 17  18  19 
 24  25  26 
 27    
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz