Vaše dotazy a odpovědi

Na téma: spotřebitelská problematika, finanční gramotnost, exekuce dluhy

 Odpovědi 1 - 10 z celkem 283
Strana:    1  2  3  4  »  »» 
Dotaz z 10.06.2023 13:52
Dobrý den, koupila jsem si mop, součástí kterého je i kýbl na vymáchání. Ten se mi po měsíci rozbil, ale je stále funkční. Asi se strhl závit. Takže se dá používat částečně, mohu takový výrobek reklamovat? Děkuji Lída
Odpověď z 13.06.2023 08:50
Reklamovat zboží samozřejmě můžete. Z dotazu vyplývá, že od koupě ještě neuběhlo 6 měsíců, tedy doba, kdy zákon předpokládá vadu zboží při převzetí.

Reklamaci je však nezbytně nutné uplatnit ihned, jakmile se vada objevila. Upozorňuji, že pokračující užívání vadného zboží může způsobit zhoršení vady a následné znehodnocení zboží. To může být důvodem zamítnutí reklamace.


Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 26.05.2023 13:51
Dobrý večer, již minimálně půl roku mě tak jednou za 14 dní chodí domu různí prodejci a snaží se mi něco prodat. Jelikož jsem již starší bojím se, aby mě nějakým způsobem nezneužili. Jak se můžu proti podomního prodeje bránit. Děkuji Marcela
Odpověď z 28.05.2023 08:50
Nejlepší ochranou proti podomnímu prodeji je prodejcům neotevírat, resp. nepouštět je do bytu. Pokud tak již učiníte, tak rozhodně nic na místě nepodepisujte.

Podomní prodej je ve většině obcí zakázán obecní vyhláškou. Je tak možné i upozornit na dotyčného policii, protože se dopouští přestupkového jednání.

Přehledné rady, jak se v této situaci chovat, najdete na webových stránkách i-senior https://www.i-senior.cz/desatero-rad-pri-navsteve-podomniho-prodejce.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 26.05.2023 13:51
Dobrý den, mám dotaz. Koupil jsem si v hypermarketu malý spotřebič na baterky a za měsíc mi přestal fungovat. Když jsem šel výrobek reklamovat, tak mi reklamaci nechtěli uznat, že baterky, které vytekly, byly nekvalitní a cena výrobku byla do 500,- Kč. Že prý si mám koupit nový. Může takto hypermarket postupovat? Děkuji Antonín
Odpověď z 28.05.2023 08:49
Protože od zakoupení a převzetí zboží neuplynulo více než 6 měsíců, nemusíte prokazovat, že zboží bylo vadné při převzetí. Pokud tedy bylo rozhodnuto o reklamaci jako o neoprávněné, ale Vy se závěry reklamace nesouhlasíte, musíte důvody zamítnutí reklamace rozporovat.

Obvyklým důkazem o tom, že reklamace nebyla vyřízena řádně, je posudek soudního znalce. Prokáže-li posudek nedůvodnost zamítnutí reklamace, má spotřebitel právo požadovat nápravu nebo má možnost přímo odstoupit od smlouvy, protože jeho reklamace nebyla vyřízena řádně a včas. Odstoupením od smlouvy se závazek ruší od počátku a strany si vrátí to, co si plnily. Kromě toho máte také právo na náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací, a to včetně proplacení nákladů na vyhotovení znaleckého posudku.

Nepodaří-li se spor vyřešit smírnou cestou, můžete se obrátit s žádostí
na bezplatné mimosoudní řešení sporu na Českou obchodní inspekci. Tato služba je bezplatná. Odkaz na podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů je možné vyhledat na webové adrese https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

Závěrem upozorňuji, že z Vašeho dotazu není patrné, zda baterie, které měly být příčinou poškození výrobku, byly součástí tohoto výrobku, či zda jste je kupoval zvlášť. Tato okolnost by samozřejmě měla na posouzení reklamace vliv.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 14.05.2023 07:24
Dobrý den, manžel si vzal půjčku bez mého vědomí a chtěla bych se zeptat, jestli je možné zúžením jmění manželů vyvázat ze splacení v případě jeho neschopnosti splácet( že pak nepadne splacení na manželku)
Odpověď z 26.05.2023 10:22
Pokud dluh během manželství převzal jen jeden z manželů, nestáváte se automaticky spoludlužníkem, ale v případě exekuce má věřitel samozřejmě možnost uspokojit svůj nárok ze SJM.

Možnosti exekutora liší podle toho, zda s tímto závazkem druhý manžel souhlasí.

V případě, že jste k tomuto závazku nijak nevyjádřila (nesdělila věřiteli svůj nesouhlas s tímto závazkem), i když o jeho existenci věděla, může exekutor při vymáhání dluhu postihnout veškerý majetek, který tvoří SJM.

Pokud však se závazkem nesouhlasíte, musíte tento svůj nesouhlas sdělit věřiteli bez zbytečného odkladu poté, co jste se o závazku dozvěděla. Pokud tak učiníte, může exekutor postihnout majetek v SJM pouze do hodnoty vypořádacího podílu dlužného manžela (tzn. do „poloviny“ hodnoty majetku v SJM).

Doporučuji tak, abyste věřitele neprodleně informovala o tom, že smlouva o půjčce byla uzavřena bez Vašeho vědomí, a že s jejím uzavřením nesouhlasíte.

K zúžení SJM v souvislosti s již existujícím dluhem lze uvést následující:

Podle § 710 občanského zákoníku jsou součástí SJM dluhy převzaté za trvání manželství, s výjimkou dluhů, které se týkají výlučného vlastnictví jednoho z manželů , a to v rozsahu, který přesahuje zisk z tohoto majetku a dále dluhy, které převzal jen jeden z manželů bez souhlasu druhého, aniž se přitom jednalo o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Vás by se měl týkat druhý případ, proto stále platí výše uvedené, že je třeba oznámit věřiteli svůj nesouhlas s uzavřením smlouvy. Nesouhlas je třeba zaslat písemně a sdělit v něm, že jste o vzniku a výši dluhu nevěděla.

Co se týče Vámi zamýšleného zúžení společného jmění manželů, platí dle
§ 716 občanského zákoníku, že manželé si mohou ujednat manželský majetkový režim odlišný od zákonného režimu. Ujednají-li si smluvený režim manželé, upraví zpravidla své povinnosti a práva týkající se již existujícího společného jmění. Ujedná-li se pro smluvený režim zpětný účinek, nepřihlíží se k tomu.

Smlouva o manželském majetkovém režimu vyžaduje formu veřejné listiny, to znamená notářský zápis.

Aby byla úprava SJM účinná vůči třetím osobám (v praxi to bývají většinou věřitelé), je třeba nechat zapsat smlouvu do veřejného seznamu, který vede Notářská komora. Do seznamu se zapisují i změny v režimu SJM, o kterých bylo rozhodnuto soudem.

V každém případě platí, že případné zúžení SJM nemá žádný vliv na právo věřitele uspokojit svou pohledávku případně i ze společného jmění manželů, neboť jakákoli dispozice se společným jměním manželů (ve smyslu změny jeho zákonného rozsahu) se nemůže dotknout práv třetích osob (mimo jiné tedy i věřitelů). To znamená, že takovouto úpravou nelze krátit věřitele, které již Váš manžel má. Úprava režimu SJM se bude vztahovat až na případné dluhy vzniklé v budoucnu.

Společné jmění manželů může být zúženo také rozhodnutím soudu.

Z uvedeného vyplývá, že zúžením SJM nelze eliminovat právo věřitele uspokojit se při exekuci z původního společného jmění. Vyjádřením Vašeho nesouhlasu s uzavřením smlouvy věřiteli je možné dosáhnout pouze toho, aby majetek v SJM byl postižen jen částečně (viz výše).

Vzhledem k poskytnutým informacím je tato odpověď pouze obecná. Doporučuji proto kontaktovat notáře.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 27.04.2023 23:41
Dobrý den,

Měl by na Vás takový dotaz. Jsem v dlouho trvajicím nájmu bytu. Kdy mi majitelka bytu vždy vracela přeplatky za energie, topení, vodu a plynu. Nyní přišlo vyúčtování za otom a vodu, mam tam přeplatek ve výši 5414 Kč ale odmítá mi je vydat, nebo o to snížit jednorázově nájemné. Má na to právo? Jak se případně branit jestli mam na přeplatek nárok já, jako nájemník.

Budu vděčný za vaší odpověď.
Odpověď z 28.04.2023 10:22
Podle § 7 odst. Zákona č. 67/2013 „Finanční vyrovnání provedou poskytovatel a příjemce služeb v dohodnuté lhůtě, nejpozději však ve lhůtě
4 měsíců ode dne doručení vyúčtování příjemci služeb“.

Z uvedené citace zákona je zřejmé, že pronajímatel je povinen přeplatek vrátit, a to (v závislosti na datu doručení vyúčtování) nejpozději do
31. 8. 2023.

Pokud pronajímatel přeplatek nevrátí, je vhodné ho písemně ke vrácení vyzvat. Pokud neuspějete, pak nezbývá než se obrátit s občanskoprávní žalobou na příslušný soud.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 07.04.2023 09:55
Dobrý den,

Věc se týká neoprávněné fakturace od firmy innogy Energie, s.r.o., za období (níže uveden důvod), kdy uvedená firma převzala můj účet pro odběr plynu z režimu DPI po krachu Bohemia Energy.
Uzavřel jsem tedy smlouvu s touto firmou dne 5.11.2021, kterou jsem ale pro nevýhodné podmínky vypověděl v zákonné lhůtě dne 18.11.2021 (24.11.2021 jsem byl vyzván k uzavření smlouvy s jiným dodavatelem do 15.12.2021). Přesto, že výpověď byla dána v zák.lhůtě, bylo naúčtováno penále 28000,-Kč, které po několika mých námitkách a jednáních bylo stornováno.
Následné jednání s novým dodavatelem ale bylo neúspěšné, takže jsem po cca 14 dnech od výpovědi innogy Energie zahájil nové jednání (telefonicky) o smlouvě opět s innogy Energie. Nedodržováním termínů z jejich strany došlo k neúměrným prodlevám, proto jsem zahájil jednání s E.ON Energie, a.s. a uzavřel s ní smlouvu dne 27.12.2021. Přechod k této firmě ale nebyl umožněn až do 15.3.2022, jelikož innogy uvedla lživý důvod, že jsem podepsal "Dodatek o setrvání u firmy". Žádný takovýto dokument jsem ale neobdržel a podepsat tedy ani nemohl. Za toto období innogy fakturuje 8489,40 Kč. Odmítl jsem fa uhradit s tím, že nemáme žádný vzájemný právně platný smluvní vztah a pokud ano, žádal jsem doložení platné smlouvy s tím, že poté fakturu bezodkladně uhradím. Reklamoval jsem i neoprávněný odklad "přechodu" k novému dodavateli - bez odpovědi. Toto vše jsem žádal opakovaně, ale k tomuto jsem dostával jen upomínky a vyhýbavé odpovědi bez doložení mých dotazů a požadavků. Poslední "akce" bylo předání "Předžalobní upomínky" k vymáhání advokátní kanceláři (podal jsem proti tomu odpor) a to i přes to, že předtím jsem obdržel informaci, že až do vyřešení mé poslední reklamace blokují jakékoli upomínky. Po vysvětlení stavu věci advokátní kancelář upomínku stáhla jako bezpředmětnou (1.8.2022).

Domnívám se, že (po poradě s Právní poradnou d´Testu) firma nemá nárok na fakturaci, jelikož dodávala plyn samovolně bez smlouvy a navíc v období, kdy podvodně uváděla v omyl novou dodavatelskou firmu i mě jako nesmluvního zákazníka. Dle poradny d´Testu je tím naplněn § 1838 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník a § 8 výše zmíněného zákona, neboť se jedná o zjevné zneužití práva, a to konkrétně tím, že innogy Energie, s.r.o. blokovala přechod k novému dodavateli, ačkoli sama v uvedeném období neměla k dodávkám nárok.

Prosím tímto o Vaše zhodnocení dané věci a předem děkuji za Vaše vyjádření.

S pozdravem

Radomír Figalla, Poštovní 671, 74213 Studénka-Butovice.
e-mail: f.ano@seznam.cz
mob.: 608 234 500

Odpověď z 08.04.2023 09:59
Vážený pane,
na Váš dotaz jsme odpovídali dne 3. 8. 2022. Z dalších informací, které uvádíte v dalším dotazu k věci, stále nelze postavit najisto, zda právní vztah mezi Vámi a dodavatelem vznikl a jak dlouho trval. Sám uvádíte, že reklamační řízení není dosud ukončeno.

Již v minulé odpovědi jsme Vás upozornili, že v případě pochybností spotřebitele o sjednání smluvního závazku rozhoduje spory o určení, zda právní vztah mezi zákazníkem a společností trvá nebo zanikl, a kdy se tak stalo, Energetický regulační úřad, na který jsme Vám doporučili se obrátit.

Bez znalosti toho, zda právní vztah vůbec vznikl, a stejně tak bez znalosti dokladů, nejsme schopni zodpovědně posoudit tak poměrně složitou otázku, zda došlo ze strany dodavatele ke zneužití práva.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 17.12.2022 17:26
Dobrý den, nevím jestli jsem tady správně. Koupil jsem si chytré hodinky xaomi a kladl si důraz aby byli vodotěsné, protože se chodím koupat do řeky a potřebuji stopky.
Mám telefon xaomi a bez problému se spároval s hodinkami stejné značky.
Při prvním koupání se hodinky sekli a nešlo s nimi nic dělat.( hodinky mají dle návodu voděodolnost 5ATM )Na druhý den se hodinky dali ovládat jen k telefonu se nešlo připojit. Jen díky aplikaci uváděnou v návodu spolu komunikují, ale hudbu a sms nelze přes hodinky provádět.
Odnesl jsem je do DATARTU kde byli koupenya ysvětlil jsem jim svojí situaci.Bylo mi zděleno, že spárování mě bude stát 400 kč, protože jejich zaměstnanecnbude kvůli tomu půl hodiny prodávat a bude se věnovat hodinkám.
Mají na to právo ?

Děkuji za odpověd Sychra J.
Odpověď z 26.07.2023 10:22
Dobrý den,

na základě Vašeho dotazu není bohužel zřejmé zda jste nefunkčnost propojení u prodejce reklamoval či jste s prodejcem řešil pouhé spárování zakoupených hodinek s Vaším telefonem. Uvádíte, že za spárování hodinek s telefonem požaduje prodejce poplatek ve výši 400,-Kč za to, že jejich zaměstnanec nebude pracovat. Prodejce odpovídá za prodané zboží, kdy v případě nefunkčnosti hodinek, jsou povinni nefunkčnost zboží prověřit a reklamaci vyřídit. Kdy by dle mého názoru ze strany prodejce mělo dojít k přezkoušení hodinek aby mohl vyloučit vadu zakoupených hodinek, přičemž prodejce nezodpovídá za samotné spárování hodinek s Vaším telefonem. Přičemž, za to, že Vám pomůže zaměstnanec prodejce spárovat telefon nad rámec svých pracovních povinností, s největší pravděpodobností lze vymáhat poplatek. Závěrem bych Vám doporučila se obrátit přímo na výrobce hodinek, který by Vám mohl poradit se spárováním hodinek s telefonem.

S pozdravem

Za Bezplatnou poradnu mezi §§ Mgr. Markéta Kneislová
Dotaz z 31.10.2022 14:52
Dobrý den, můžu reklamovat neprovedení kroužku pro dceru? Je registrovaná na kroužku jehož lektorka je stále nemocná. Z 10 setkání jich proběhlo 5. Mám právo na slevu? Děkuji Karolína Králová
Odpověď z 13.12.2022 12:19
Vážená paní,

pokud nebyla služba poskytnuta, resp. byla poskytnuta jen částečně, můžete uplatnit reklamaci. Můžete přitom žádat řádné poskytnutí služby, to znamená stanovení dodatečných termínů), přiměřenou slevu, případně můžete od smlouvy odstoupit, pokud vadné plnění ze strany poskytovatele bylo podstatným porušením smlouvy (pokud se dá předpokládat, že byste smlouvu neuzavřela, věděla-li byste o jejím následném porušení).

Odstoupením se smlouva ruší od počátku a smluvní strany mají povinnost vrátit si poskytnutá plnění. Ve vašem případě by se jednalo o částečné odstoupení a vrácení poměrné části zaplacené ceny.

Z dotazu nevyplývá, zda jste se již pokusila tuto situaci řešit. Pokud ne, doporučuji oslovit poskytovatele co nejdříve.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 31.10.2022 11:12
Dobrý den, šla jsem reklamovat sandále, které nebyly podle mě nikterak ušpiněné. Byly běžně nošené i prané, ale vypadaly asi špinavě. Prodavačka mi sdělila, že mi boty nevyreklamuje, protože jsou špinavé a oni takové boty vzít nemohou, ale já jsem je již čistila, ale v obchodě mi je nechtějí vzít. Co mám prosím dělat? Děkuji Magda
Odpověď z 13.12.2022 12:19
Znečištění není zákonným důvodem pro zamítnutí reklamace. Míněno je znečištění, odpovídající tomu, že obuv byla běžným způsobem užívána. V případě opravdu závažného znečištění (třeba skvrny od krve, nános bláta) je však přiměřené, aby prodejce požadoval k předání zboží vyčištěné.

Doporučuji tak zanést obuv k reklamaci znovu a požadovat sepsání reklamačního protokolu.

V případě, že reklamace nebude vyřízena, je možné obrátit se na Českou obchodní inspekci.

Více o reklamaci obuvi lze zjistit např. na stránkách https://www.obuvzona.cz/text/blog/n/213.reklamace-obuvi-jak-postupovat?gclid=EAIaIQobChMI2vaBiqWZ-wIVgeh3Ch0kBgqwEAAYAiAAEgIB6fD_BwE


Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská
Dotaz z 30.10.2022 14:51
Dobrý den, mám dotaz, můžu reklamovat zboží koupení v bazaru? Děkuji za odpověď Novák
Odpověď z 13.12.2022 12:19
Dobrý den,

zboží zakoupené v bazaru reklamovat můžete. Je však třeba si uvědomit, že bazar je obvykle pouhý zprostředkovatel, za vady tak odpovídá předchozí majitel zboží, který je tím, od koho kupujete (na rozdíl od zastavárny). Na tuto skutečnost by vás měli v bazaru upozornit.

Dále je třeba si uvědomit, že u použitého zboží odpovídá prodávající za vady jen omezeně. Není možné reklamovat vady, o kterých jste věděl už při nákupu. Reklamovat tak můžete jen skryté vady, o kterých jste před koupí nevěděl a které vám prodávající zamlčel. Za takové vady se nepovažují vady odpovídající běžnému opotřebení.

Více se o problému můžete informovat na https://www.penize.cz/reklamace/326291-reklamace-zbozi-z-druhe-ruky-horko-tezko.

Za Bezplatnou právní poradnu JUDr. Adéla Kamenská

Strana:    1  2  3  4  5  6  »  »» 


Kalendář akcí ICOSu:
Září 2023
     2  3 
 4  5  6  7  8  9  10 
 11  13  14  15  17 
 20  21  22  23  24 
 28  29  30  
Kontakty ICOSu
ICOS Český Krumlov, o.p.s.
ulice 5. května 251
381 01 Český Krumlov
telefon: 380 712 202
e-mail: icos@krumlov.cz
Podporují nás:

© 2001, 2015 ICOS Český Krumlov - all rights reserved.
Realizoval: WA.cz